Regulamin konkursu Meelania

DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Konkurs – oznacza konkurs o nazwie „KONKURS Meelania”, którego zasady opisuje niniejszy
Regulamin.
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
Nagroda x3 – oznacza nagrodę w postaci bonów o wartości 100 zł, zestawu gadżetów
Pozostałe nagrody- gadżety dla wszystkich uczestników
Czas Trwania Konkursu – oznacza okres od dnia 7.04.2023 r., godz. 9:00:00 (CET – Czas
Środkowoeuropejski) do dnia 30.07.2022r. godz. 23:59:59 (CET).
Dzień Konkursu, Dzień Konkursowy – oznacza każdy dzień w Czasie Trwania Konkursu od godz.
0:00:00 (CET) do godz. 23:59:59 (CET).
Zgłoszenie Konkursowe, Zgłoszenie – oznacza wysłanie maila na adres marketing@temar.pl z pracą plastyczną z postacią kozy Meelani, lub wstawienie pracy plastycznej z postacią kozy Meelani na swój profil na portalu społecznościowym Instagram
Uczestnik – to każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terenie Polski, która dokonując Zgłoszenia, wyraża tym samym chęć udziału w
konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Zwycięzca – oznacza Laureata, który potwierdził swoje prawo do nagrody.
Produkty Promocyjne – oznaczają produkty marki Meelania
Zadanie konkursowe – oznacza wysłanie maila na adres marketing@temar.pl z pracą plastyczną z postacią kozy Meelani, lub wstawienie pracy plastycznej z postacią kozy Meelani na swój profil na portalu społecznościowym Instagram
Ogłoszenie konkursowe – post na portalu społecznościowym Insagram pod nazwą koza_meelania
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest PPH Temar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice
2. Konkurs przeznaczony jest dla nabywców Produktów Promocyjnych będących pełnoletnimi
osobami fizycznymi mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałymi na
terenie Polski, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego
postanowienia.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad,
jak również potwierdza, że spełnia warunki opisane w punkcie 2.
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie województw: ŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO,
OPOLSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO, LUBUSKIEGO, KUJAWSKO-
POMORSKIEGO, PODKARPACKIEGO, LUBELSKIEGO, ŚWIĘTORZYSKIEGO,
ŁÓDZKIEGO, MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO ORAZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. Z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.)

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
– wykonać pracę plastyczną z postacią kozy Meelani, która korzysta z wiosennej pogody
– wysłać pracę na adres marketing@temar.pl, lub zamieścić pracę na swoim profilu Instagram
7. Pod uwagę nie będą brane Zgłoszenia wysłane z telefonu komórkowego drogą SMS lub za
pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.klarma.pl
8. Zadaniem Uczestnika jest wykonać pracę plastyczną z postacią kozy Meelani, która korzysta z wiosennej pogody
9. Termin czasu trwania konkursu: 7.04.2023 roku do 30.04.2023 roku.
10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.
11. Rozwiązanie zadania konkursowego
– powinno być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora Konkursu lub Produktów Promocyjnych.
12. Nie przyjmujemy wpisów, które są: automatycznie generowane przez komputer; wypełnione
przez agentów, osoby trzecie lub zorganizowane grupy; wypełnioneluzem; niekompletny; nieczytelny; zmienione, zrekonstruowane, sfałszowane lub przerobione; lub przesłane w inny sposób i nie oryginalne. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały otrzymane z jakiegokolwiek powodu.
III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD
13. Organem dokonującym oceny zadania konkursowego oraz decydującym o przyznaniu
nagród będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą minimum dwaj przedstawiciele
organizatora.
14. Komisja konkursowa dokonując wyboru rozwiązania zadania konkursowego, weźmie pod
uwagę prawidłowość zgłoszeni po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu spośród wszystkich
zgłoszonych propozycji hasła Organizator wybierze 3 jego zdaniem najlepszych.
15. Uczestnik konkursu identyfikowany przez adres email, z którego dokonał zgłoszenia lub
który został wskazany w zgłoszeniu może wygrać tylko jedną nagrodę.
16. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do
uzyskania nagrody na osoby trzecie.
17. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
18. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora mailowo, w ciągu 21 dni po
zakończeniu Czasu Trwania Konkursu w którym Laureat został wyłoniony, pod adresem
email, z którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia lub wskazany w zgłoszeniu.
IV. PRZEKAZANIE NAGRÓD
19. Nagrody wszystkich zostaną wysłane do zwycięzców za pośrednictwem pracownika
Organizatora.
20. Nagrody zostaną przekazane w terminie 21 dni od skontaktowania się Laureatem,
potwierdzenia jego danych oraz poinformowania go o przyznaniu Nagrody.

V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA KONKURSU
21. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyborem najlepszej odpowiedzi nadzór
sprawować będzie Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora.
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
22. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności listem poleconym, pod adres: PPH Temar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul.
Tartaczna 34, 40-749 Katowice”, z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Klarma” w terminie 14
(czternastu) dni od dnia zakończenia promocji (liczy się data stempla pocztowego).
Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14
(czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji, a przekazywanie informacji zainteresowanemu
nastąpi listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia decyzji.
23. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer
telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
VII. DANE OSOBOWE
24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,
informujmy, iż:
a) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Organizator
Konkursu PPH Temar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice
b) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z administratorem danych na adres
mailowy marketing@temar.pl
c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.e) Dane mogą być udostępniane dostawcom usług rachunkowych w celu prawidłowej realizacji
obowiązków rachunkowych i podatkowych;
f) Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej;
g) Dane będą przechowywane będą do końca okresu przewidzianego na zgłaszanie i
rozpatrywanie reklamacji. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy;
h) Po upływie okresów wskazanych w punkcie g). dane będą usunięte lub poddane anonimizacji;
i) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
j) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych.
l) Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach lub internecie) o wynikach Konkursu.
VII. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
1. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursów, co jest
nam niezbędne do wykonania umowy z Państwem oraz w celu wypełnienia zobowiązań
prawnych, w tym wyłonienia zwycięzców, dostarczenia nagród i opublikowania wyników
(jako wymagane przepisami dotyczącymi reklamy).
2. Przesyłane nam dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z naszą Polityką
prywatności . Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak uzyskać
dostęp, poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, jak złożyć skargę dotyczącą
potencjalnego naruszenia prywatności oraz jak będziemy postępować z taką skargą
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.meelania.pl
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w
Konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z
przyczyn leżących po stronie Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których
Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich
ustaw.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym
Regulaminem.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu

Może zainteresuje cię także:

Ser kozi – fakty i mity, o których nie masz pojęcia!

Kozie sery zyskują coraz większą popularność na całym świecie, ale wokół nich krąży wiele mitów i niesprawdzonych informacji. Warto poznać zarówno fakty, jak i obalić niektóre z tych mitów. Wtedy lepiej zrozumiemy co oferuje ser kozi i jak wpływa na nasze zdrowie. Fakty o kozich Serach Hipoalergiczność: Kozie sery są często uważane za hipoalergiczne. Białka […]

więcej...

Czy istnieją przeciwwskazania do spożywania sera koziego?

Ser kozi jest ceniony za swoje unikalne walory smakowe i bogate wartości odżywcze. Jednak jak każdy produkt spożywczy, może nie być odpowiedni dla wszystkich. W tym artykule poznasz przeciwwskazania do spożywania sera koziego. Zdradzimy także, dla kogo ser kozi jest szczególnie polecany i jak rozpoznać u siebie objawy uczulenia. Ser kozi – właściwości Czy ser […]

więcej...

Facebook Instagram